วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556สื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
                              
                             ปัจจุบันสื่อนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียน การสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการ การใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด เพื่อเลือกใช้สื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนและการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้การพัฒนาโปรแกรมสร้างบทเรียนหรืองานด้านมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้มีการเรียนการสอนทางไกล การฝึกอบรมทางไกล รวมทั้งการเรียนการสอนในลักษณะของการอภิปรายโต้ตอบทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย ก็สามารถทำได้  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
                               มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้ต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ความหมายของ องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎีการเรียนรู้ ประเภทของสื่อมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา คุณลักษณะสำคัญของสื่อมัลติมีเดีย ข้อดีของสื่อมัลติมีเดีย ข้อจำกัดของสื่อมัลติมีเดีย ข้อควรคำนึงของสื่อมัลติมีเดีย ประโยชน์ของมัลติมีเดีย และบทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น